Condicions Legals

TEXT DEL CONSENTIMENT INFORMAT PROPOSAT PEL FORMULARI “INSTÀNCIA COMANDA” I ACCEPTACIÓ CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les dades facilitades per Vostè, s’incorporaran i seran tractades en un fitxer amb la finalitat de poder atendre la seva comanda on-line, la relació mercantil i els tràmits administratius que d’aquesta es derivin, així com pel posterior enviament d’informació per qualsevol mitjà sobre noticies, promocions, activitats i/o serveis futurs del nostre municipi que puguin ser del seu interès. L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, actua com a Responsable del Fitxer, amb domicili a plaça de l’Ajuntament, 6 43891 Vandellòs (Tarragona), amb la única finalitat de poder atendre de forma correcta la seva comanda. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat, a la direcció anteriorment esmentada.

En compliment del deure d’informació establert a l’art. 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la Web és l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT. El domini d’Internet www.culturaalabast.cat es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’apartat habilitat de cultura@vandellos-hospitalet.cat

 

Condicions generals de compra d’entrades on-line.

Les presents condicions generals de compra d’entrada a activitats cultural de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, s’apliquen a totes les transaccions comercials, realitzades al nostre Web, www.culturaalabast.cat, domini del que és titular l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb CIF P4316400C, i domicili a plaça de l’Ajuntament, 6 43891 Vandellòs (Tarragona).

Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social anteriorment esmentat, al telèfon 977 822 122, per fax al 977 823 900 o a la direcció de correu electrònic cultura@vandellos-hospitalet.cat.

 

Activitat

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, és un consistori municipal, essent la informació subministrada en el website www.culturaalabast.cat la vigent en el moment de l’oferta. L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, es reserva el dret a modificar la oferta comercial presentada en el website (modificacions sobre activitats, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT fa tots els esforços dins els mitjans de que disposa per oferir la informació continguda en el website de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, es procedirà immediatament a la seva correcció. En el cas d’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Usuari hagi pres una decisió de compra basada en aquest error, l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT li comunicarà al client aquest error i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra cap tipus de cost per la seva part.

Els continguts del Web www.culturaalabast.cat podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre algunes ofertes, serveis o productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del servei el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part.

www.culturaalabast.cat no es responsable ni directa ni indirectament de cap dels serveis, les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els proveïdors de serveis de pagament i de gestió de compra que s’utilitzin en la present URL www.culturaalabast.cat, essent responsable cada proveïdor de la seva gestió cara al consumidor, administració i tercers.

En el cas d’informació d’actes i notícies de l’entorn, la responsabilitat recaurà en tot moment en les fonts d’informació d’aquests actes. El client entén que www.culturaalabast.cat és un simple intermediari entre ell i les fonts d’informació, quan es tracta de documents, notícies i actes de responsabilitat de tercers.

 

Sistema de venda

Per realitzar una compra, l’Usuari pot escollir entre diverses formes de fer-nos arribar la seva sol·licitud de compra:

  • Internet a través del gestor de comandes del web www.culturaalabast.cat, omplint el formulari “REVISA LA COMANDA”.
  • A les mateixes taquilles del Teatre – Auditori de l’Hospitalet de l’Infant.

 

Forma de pagament

Al realitzar la seva compra, el client pot escollir lliurament abonar les compres que realitzi mitjançant targeta (Mastercard, Visa,…) a través de la passarel.la de pagament homologada (SSL) en l’aplicació de gestió de compres. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en el cas de que no s’acrediti de forma fefaent la identitat del comprador.

 

Obligacions del client

L’usuari de www.culturaalabast.cat es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades en els formularis de registre de l’Usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats en tot moment.

L’Usuari es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Compra entenent que recullen la millor voluntat de servei possible pel tipus d’activitat que desenvolupa www.culturaalabast.cat.

Així mateix, es compromet a guardar confidencial i amb la màxima diligencia les seves Claus d’accés personal al nostre Web, en el cas que aquestes existeixin.

 

Seguretat i confidencialitat

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL, que protegeix les dades enfront a intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada als efectes.

L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d’acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a www.culturaalabast.cat o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i gestionat sota la responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, amb la finalitat que s’estableixi en cada formulari de recollida de dades. En aquest formulari es permetrà acceptar o no finalitats i usos diferents dels necessaris pel compliment del present contracte.

En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, els usuaris de l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT, Plaça de L’Ajuntament, 6 43891 Vandellòs (Tarragona). En el cas que les dades subministrades estiguin associades a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir-les almenys durant cinc anys, per la qual cosa no es podran esborrar ni rectificar, encara que sí bloquejar (cancel·lar), tot i que el client així ho sol·liciti.

El present document es conservarà el temps necessari que determini la normativa vigent aplicable en format electrònic i serà accessible per qualsevol client que ho pugui sol·licitar o tercers amb interès legítim.

En el cas de error en la introducció de dades, el client disposa dels recursos telemàtics i personals existents en les presents condicions per procedir al seu subsanament.

 

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les compravendes realitzades amb l’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT es sotmeten a la legislació espanyola, en cas de qualsevol conflicte o discrepància, les parts es sotmeten als Jutjats o Tribunals de Tarragona.

Pin It on Pinterest

Share This